En conformitat amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) amb data 13 de desembre, Restaurant La Cabana informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades necessàries per mantenir informats els usuaris que així ho requereixin o proporcionar els serveis que els usuaris sol·licitin.

El titular podrà exercir els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els d’accés, rectificació o cancel·lació de dades o oposició, si fos pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos en la LOPD. Els usuaris poden fer aquestes accions editant les seves pròpies dades a la web, enviant una sol·licitud per correu electrònic a info@lacabanaberga.com o bé a través d’un escrit que podran dirigir a la següent adreça:

C-1411z km 79.5
08600 Berga (Barcelona)

Restaurant La Cabana adverteix que la informació que conté aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot tenir errors o pot estar obsoleta; per aquesta raó, no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la llei. Per tant, abans d’emprendre alguna acció derivada del seu contingut, s’ha de verificar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través de les oficines del restaurant: C-1411z km 79.5, 08600 Berga (Barcelona)  i dels registres públics corresponents.

Restaurant La Cabana rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per Restaurant La Cabana, o no publicada en el seu nom. De forma especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web de Restaurant La Cabana.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que pugui fer-se amb la informació que conté aquesta pàgina web i que s’utilitzi sense l’autorització de Restaurant La Cabana és una infracció que castiga la legislació vigent.

Restaurant La Cabana no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

En cas de controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o de la interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, Restaurant La Cabana i l’usuari es sotmeten, amb renúncia expressa, als jutjats i tribunals de Barcelona capital (Espanya).

Restaurant La Cabana
C-1411z km 79.5
08600 Berga (Barcelona)